prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz

e-mail: malgorzata.jarmulowicz@ug.edu.pl

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pod opieką naukową prof. Jana Ciechowicza „zasiedziała się” również na studiach doktoranckich, a od 2001 roku – już po obronie rozprawy doktorskiej pt. Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim (Wyd. UG, Gdańsk 2003) – znalazła zatrudnienie w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu (obecnie Zakład Dramatu, Teatru i Widowisk, którym od 2016 roku kieruje). Swą metamorfozę polonistki w teatrologa przypieczętowała w 2012 roku, wydając książkę habilitacyjną pt. Teatralność zła. Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze. Ostatecznie krąg typowo teatrologicznych zainteresowań naukowych poszerzyła o zagadnienia z zakresu antropologii widowisk i performatyki, badając w tej perspektywie zwłaszcza tradycyjne widowiska kulturowe Azji Południowo-Wschodniej. Pożywką dla tej pasji jest nieposkromiony głód podróży, który zaspokaja wraz z mężem, eksplorując ze szczególnym upodobaniem wyspy Indonezji (dotychczas odbyli wspólnie dwanaście wypraw do tego kraju, co zaowocowało m.in. prestiżową nagrodą „Kolos 2016” przyznaną im podczas festiwalu podróżników w Gdyni „za konsekwencję i pasję w dokumentowaniu ginących tradycji społeczności indonezyjskich”). Redaktorka (lub współredaktorka) trzech monografii wieloautorskich: Teatr – terytorium terroru, 2008; Ogród sztuk Indonezji – Taman Seni Indonesia, 2015; Ogród sztuk. Maska, 2017. Od 12 lat co miesiąc jej prelekcji teatralnych wysłuchuje publiczność Teatru przy Stole w sopockim Dworku Sierakowskich (projekt uhonorowany w 2010 roku Nagrodą Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza”). Od 24 lat nieprzerwanie i z dużą satysfakcją zajmuje się dydaktyką akademicką; wypromowała 20 magistrów, 11 licencjatów i 2 doktorów.

prof. dr hab. Wojciech Owczarski

e-mail: wojciech.owczarski@ug.edu.pl

Wojciech Owczarski lubi długo spać. Z tego powodu nigdy nie zaczyna zajęć ze studentami przed piętnastą. Być może również dlatego interesuje się marzeniami sennymi, które bada obsesyjnie, w najróżniejszych wymiarach: kulturowych, psychologicznych, literackich, artystycznych – w tym oczywiście również teatralnych. Kiedyś nawet odwiedził kilkanaście domów spokojnej starości tylko po to, żeby wypytywać pensjonariuszy, co im się śniło. Ostatnio wydał książkę o snach więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wcześniej publikował też inne książki: o diable w dramacie polskim, o bohaterach II części Dziadów, o wyobraźni Mickiewicza, o miejscach wspólnych Leśmiana, Schulza i Kantora oraz o snach w polskiej literaturze.

Jako historyk literatury, kulturoznawca, teatrolog, od czasu do czasu także krytyk teatralny, Owczarski lubi przyglądać się światu z szerokiej i interdyscyplinarnej perspektywy. Chętnie obserwuje aktorów na scenie, a jeszcze chętniej – zwykłych ludzi w teatrze życia codziennego. Obserwacjami na temat bliźnich z radością dzieli się z innymi, co czasem przysparza mu wrogów. Innych hobby nie posiada. Ceni dobre jedzenie. Gotować nie umie. Na co dzień otacza się pięknymi kobietami – zazwyczaj żoną i córką.

prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk

e-mail: elzbieta.mikiciuk@ug.edu.pl

Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki religijnej w literaturze, kulturze i sztuce. Literackim obrazom zła i grzechu była poświęcona praca magisterska Człowiek wobec sobowtóra. Walka. Pojednanie. Unicestwienie. Tematem doktoratu „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego, obronionego z wyróżnieniem w 2000 roku, stała się droga człowieka do świętości. Rozprawa habilitacyjna Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009), koncentrowała się wokół biblijnej symboliki śmierci i zmartwychwstania.
Zainteresowania naukowe dotyczące Rosji, a w szczególności rosyjskiego prawosławia, rozwija, kierując Pracownią Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w wiekach XIX-XXI., a także prowadząc zajęcia na religioznawstwie. Jako pracownik Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk swoją uwagę badawczą skupia na różnych obliczach sacrum w dramacie i teatrze. Interesuje się również teatrem w Rosji, a także scenicznymi interpretacjami literatury rosyjskiej.
Najważniejsze publikacje książkowe: „Chrystus w grobie” i rzeczywistość „Anastasis”. Rozważania nad „Idiotą” Fiodora Dostojewskiego (2003); Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych (2009); Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku (współred., 2012); Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (współred., 2016); Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej (współred., 2019); Czytanie ikony. W kręgu literatury, teatru i filmu (złożona do publikacji).

dr Katarzyna Kręglewska

e-mail: katarzyna.kreglewska@ug.edu.pl

Teatrolożka i tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty, współredaktorka kilku tomów naukowych. Od 2016 roku związana z Festiwalem Between.Pomiędzy jako Zastępca Dyrektora ds. Nauki.

dr Marta Cebera

e-mail: marta.cebera@ug.edu.pl

Wiele lat temu „przywędrowała” nad morze z odległego Gorzowa Wielkopolskiego, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła filologię polską (specjalizacja: wiedza o teatrze i filmie), pisząc rozprawę Sztuka aktorska Romana Wilhelmiego – telewizja, film, teatr (2011). Ponieważ było jej mało, została w Trójmieście na Filologicznych Studiach Doktoranckich, podczas których uczestniczyła w życiu naukowym uczelni, zaangażowała się w pracę samorządu Wydziału Filologicznego i… próbowała ukończyć pracę doktorską w towarzystwie dwóch niesfornych kotów. Tytuł naukowy uzyskała na podstawie rozprawy Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej (2019). Autorka artykułów w czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych, laureatka konkursu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teatru i dramatu XIX oraz XX wieku, a także sztuki aktorskiej i jej przemian na przestrzeni wieków. Znana z zamiłowania do jazdy konnej oraz ze skłonności do wstawania we wczesnych godzinach porannych.

dr Piotr Kąkol

e-mail: piotr.kakol@ug.edu.pl

Historyk literatury i teatru, absolwent gdańskiej polonistyki. Jako pracownik Instytutu Filologii Polskiej UG od 1998 roku związany początkowo z Zakładem Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej (po przekształceniach z Katedrą Historii Literatury), a od 2019 roku z Zakładem Dramatu, Teatru i Widowisk. W latach 2007-2008 wykładowca w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pomorskim życiu teatralnym, literackim i kulturalnym do XVIII wieku. Tego zakresu tematycznego dotyczy większość opublikowanych prac, w tym przede wszystkim wydana rozprawa doktorska (napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. I. Kadulskiej) O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku – wokół gdańskiego afisza (nominowana do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” za 2009 rok).

Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymywał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (2004, 2010), Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2009) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Należy do kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym; Thalia Germanica. Gesellschaft für die Erforschung der Geschichte des deutschsprachigen Theaters im Ausland; Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet, a w latach 2007-2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN.